Gedragscode.


  • Parkeren gebeurt steeds op aanwijzingen van de organisatoren of hun aangestelden. Er kan geen rekening gehouden worden met schotelantennes of andere voorkeuren. De veiligheid komt steeds op de eerste plaats.
  • Respecteer rust en orde op de verblijfsparkings. Maak geen nachtlawaai of hinderlijke muziek.
  • Bij verplaatsingen met de motorhome hanteren we de regel, samen uit samen thuis. Bij afwijkingen hieraan dient het bestuur op de hoogte gebracht worden.
  • Houd steeds de verblijfsparkings rein. Laat nooit vuil achter. Auto's wassen doe je thuis, niet op de verblijfsparkings. Neem steeds alle afval terug mee tenzij de organisator specifieke afvalplaatsen voorziet. Vul de vuilbakjes op de parkings niet met uw huishoudafval.
  • Loos steeds de inhoud van WC en afvalwatertank enkel op de daarvoor voorziene plaatsen, ook wildplassen kan worden gesanctioneerd. Sluit de kraan van de afvalwatertank ook nadat deze is geledigd en rijd niet rond met een open kraan.
  • Steun en geniet van de lokale economie, dit zorgt voor een positief imago van de motorhomegebruiker en draagt bij tot het behoud of de toename van de parkings.
  • Neem steeds voorzorgsmaatregelen tegen brand en diefstal.
  • Honden horen aan de leiband en mogen mededeelnemers en eventuele omwonenden niet storen. Hondenpoep wordt door het baasje onmiddellijk opgeruimd en correct verwijderd.
  • Kinderen spelen niet tussen de kampeerauto's en dit om beschadigingen te voorkomen. Ouders worden verondersteld toezicht te houden op hun kinderen, zowel tijdens bezoeken als in de vrije momenten.
  • Leef steeds de richtlijnen na medegedeeld door de clubverantwoordelijken, de fiets- en wegkapiteins door het bestuur aangesteld. Draag steeds uw veiligheidshesje bij fietsverplaatsingen.
  • Iedereen wordt verondersteld deze gedragscode te kennen en te aanvaarden. Deelnemers die aanleiding geven tot onenigheid, die het gezag van het bestuur ondermijnen, de gedragscode niet eerbiedigen, ... kunnen eenzijdig en zonder uitleg van de deelnemerslijst geschrapt worden.
  • Deze gedragscode kan ten allen tijde worden aangepast.

   

  Versie: 16 oktober 2021